Neem contact op

Vul jouw email adres in. En gebruik voor het bericht het tekstveld rechts.

47 Lage Naarderweg
Hilversum, NH, 1217 GN
Netherlands

The Broadcaster

Algemene voorwaarden

 

                                             A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

 

                                                                         van

 

De besloten vennootschap

The Broadcaster B.V.

gevestigd te Hilversum

tevens zaakdoende onder de namen

Locali

Dutch Drone Festifal

 

                                                     nader te noemen The Broadcaster

1). ALGEMEEN

a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Hilversum zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van The Broadcaster vervallen.

b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door The Broadcaster schriftelijk is bevestigd.

c) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Hilversum, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door The Broadcaster aangegeven bankrekening te geschieden.

d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van The Broadcaster of door The Broadcaster ingeschakelde derden binden The Broadcaster niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan The Broadcaster, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f) Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.           

g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door The Broadcaster met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan The Broadcaster een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, content voor websites af anderszins door haar wenst te laten vervaardigen of laat vervaardigen, aan haar mediatrainingen door haar wenst deel te nemen of daaraan deelneemt, van haar internetapplicaties gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met The Broadcaster voert.

h) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden The Broadcaster slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i) Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien The Broadcaster schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j) Uitgaande E-mails van The Broadcaster waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden The Broadcaster op geen enkele wijze.

2). OFFERTES

a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. The Broadcaster is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

b) Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door The Broadcaster of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door The Broadcaster gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d) Alle door The Broadcaster opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

e) De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.

f) Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is The Broadcaster niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat voor het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer werk nodig is dan voor het gedeelte waarvoor wél gegevens zijn overgelegd.

g) Indien een opdracht uitblijft, behoudt The Broadcaster zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

h) Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

i) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal The Broadcaster gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor The Broadcaster kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen.

j) Aanbiedingen en leveringen van niet standaard‑ of maatwerk softwareapplicaties zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door The Broadcaster schrifte­lijk genoem­de toe­passingen en specifi­caties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke applicaties worden schrif­telijk vast­gelegd en door opdracht­gever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslag­legging ge­schiedt ontwik­keling van deze niet‑stan­daard‑applicaties voor risico van opdracht­gever. Wijziging op reeds goed­ge­keurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

k) Ontwikkeling van niet standaard‑ of maatwerk softwareapplicaties dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde soft­ware worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend. 

3). OPDRACHTEN

a) Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. The Broadcaster is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan The Broadcaster kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

b) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan The Broadcaster ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door The Broadcaster zijn bevestigd.

c) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

d) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

e) Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden The Broadcaster eerst na schriftelijke acceptatie.

f) Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

g) The Broadcaster behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

h) Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

i) Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contracts­periode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4). LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

a) In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is The Broadcaster, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van The Broadcaster, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

b) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

c) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van The Broadcaster, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

d) Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft The Broadcaster enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever The Broadcaster bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door The Broadcaster schriftelijk is bevestigd.

e) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij The Broadcaster wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal The Broadcaster daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is The Broadcaster gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.

f) Alle leveringstijden worden door The Broadcaster steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van The Broadcaster eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

g) Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan The Broadcaster kennis geeft, onverminderd het recht van The Broadcaster om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat The Broadcaster omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

h) Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met The Broadcaster voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehou­den, heeft The Broadcaster het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan The Broadcaster verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

i) The Broadcaster is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van The Broadcaster een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

j) The Broadcaster zal van alle relevante mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door The Broadcaster geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

k) Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens The Broadcaster bij of voor opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,- voor elke overtreding en van € 1.000,- voor iedere overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

l) Indien The Broadcaster materialen of gegevens (al dan niet door The Broadcaster vervaardigd of samengesteld) van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die The Broadcaster gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft The Broadcaster ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.

m) The Broadcaster verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

n) Indien tijdens de uitvoering van een door The Broadcaster aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan The Broadcaster onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft The Broadcaster het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door The Broadcaster reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

o) Indien The Broadcaster een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht. 

5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

a) Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door The Broadcaster een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b) De met The Broadcaster over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.

c) Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan The Broadcaster door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan The Broadcaster van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

d) Ingeval van overmacht zal The Broadcaster daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting The Broadcaster het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6). KLACHTEN EN GARANTIE

a) The Broadcaster is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van The Broadcaster als bindend.

b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..

c) Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan The Broadcaster worden gemeld, terwijl het gebruik van het geleverde zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

d) Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

e) Opdrachtgever zal alle door The Broadcaster voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door The Broadcaster in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

f) Indien The Broadcaster een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.

g) The Broadcaster aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

h) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft The Broadcaster niet; met name zal The Broadcaster in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.

i) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

j) Voor door derden door bemiddeling van The Broadcaster geleverde zaken is The Broadcaster nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7). AANSPRAKELIJKHEID

a) The Broadcaster draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door The Broadcaster te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

b) The Broadcaster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

c) In geen geval aanvaardt The Broadcaster aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

d) The Broadcaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, websites, webcontent,  reclame- of andere multimedia-uitingen.

e) The Broadcaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

f) Evenmin aanvaardt The Broadcaster enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

g) Voor de door The Broadcaster via haar Internet of Intranet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door The Broadcaster geen enkele aansprakelijkheid genomen. The Broadcaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

h) Opdrachtgever is gehouden The Broadcaster schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen The Broadcaster instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

i) Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

j) Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard applicaties een acceptatietest te ontwikkelen. The Broadcaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voorzover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.

k) The Broadcaster verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, beschei­den, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s, videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdracht­gever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

l) Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan The Broadcaster of voor wijziging daarvan, is The Broadcaster niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

m) Adviezen worden door The Broadcaster naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8). APPLICATIEGEBRUIK

a) The Broadcaster is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de applicatie ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

b) Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor:

a.     handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

b.    het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

c.     het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

d.    het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;

e.     seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

f.     het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).

g.    het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met The Broadcaster blijven lopen binnen The Broadcaster of het internet;

h.    het verspreiden van computervirussen.

c) Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegaal beeld-, geluid- en hiermee vergelijkbaar materiaal.

d) The Broadcaster is in de onderstaande gevallen gerechtigd de applicatie zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan The Broadcaster alle schade ten gevolge van de overtreding door The Broadcaster of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:

a.     indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 8.2 en 8.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;

b.    indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van The Broadcaster;

c.     Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;

d.    indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;

e.     indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

e) The Broadcaster heeft het recht gebruikersprofielen en andere door opdrachtgever geleverde (persoonlijke) informatie zodanig te gebruiken, dat gerichte reclame voor opdrachtgever zichtbaar wordt.

f) het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

g) The Broadcaster draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

h) The Broadcaster is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

 

9). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

a) The Broadcaster behoudt het auteursrecht van haar ontwerpen, ideeën, schetsen, teksten e.d. ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

b) Opdracht­gever verplicht zich de geleverde ontwerpen, ideeën, schetsen, tekeningen, teksten, marketingstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

c) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van The Broadcaster afkomstige of door The Broadcaster gebruikte software, ont­werpen, werkwijzen, cursusmateriaal, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van The Broadcaster, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan The Broadcaster voorbehouden.

d) Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van The Broadcaster te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van The Broadcaster betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Broadcaster. The Broadcaster kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

e) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

f) The Broadcaster heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

g) The Broadcaster heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

h) Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met The Broadcaster.

i) The Broadcaster is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

10). BETALING

a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van The Broadcaster daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. The Broadcaster is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van The Broadcaster om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

c) Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

 

d) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door The Broadcaster een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

e) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke The Broadcaster moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

f) Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door The Broadcaster doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van The Broadcaster zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan The Broadcaster cederen. Opdrachtgever verleent The Broadcaster reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

g) Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft The Broadcaster het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door The Broadcaster te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien The Broadcaster aanleiding ziet zulks te verlangen. 

11). GESCHILLEN

a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b) Op alle overeenkomsten en transacties van The Broadcaster is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

Hilversum, 3 februari 2018